กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “โม โฮบบาย จุมคะเนีย”

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร
มรภ. ทั้ง 38 สภาบัน ร่วม การประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
“โม โฮบบาย จุมคะเนีย”
และการทำ MOU ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 11 ก.พ. 2567 ณ ห้อง Hall 1
โรงแรมบีลีฟ จังหวัดสุรินทร์

ภาพและข้อความ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม