กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการจิตเฉลิมพระเกียรติ มหามงคล 72 พรรษา

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาจำนวน 140 คน
ร่วม   โครงการเฉลิมพระเกียรติ  มหามงคล  72 พรรษา  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาและทำคุณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคล 72 พรรษา ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนา
บริเวณภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม วันที่ 9 ก.พ. 2567 มรภ.บร.

จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์