กองการบริหารงานบุคคล “ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์ จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรม “ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1” เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงพลังความรักความสามัคคีของ ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัยและงานกาชาดประจำปี 2566”

เทศบาลอำเภอประโคนชัย ได้จัด “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนก ประโคนชัยและงานกาชาดประจำปี 2566” เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย บริเวณถนนในเทศบาลอำเภอประโคนชัย โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มรภ.บร. ร่วมตัดสินขบวนแห่ ขอขอบคุณ ภาพและข้อความ : โดย แฟนเพจที่นี่ประโคนชัย  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการ “สร้างความรัก ความผูกพัน สานสัมพันธ์ปีใหม่”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและ เจ้าหน้าที่  จำนวน  500  คน   ร่วมโครงการ “สร้างความรัก ความผูกพันธ์ สานสัมพันธ์ปีใหม่” ประจำปี 2566 เพื่อความสามัคคีในองค์กร และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน และเป็นการสวัสดีปีใหม่ 2567

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง สถาบันการศึกษา  องค์กรอิสระ  เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  จำนวน 500 คน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระปรีชาสมามารถ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคณบดีดีเด่นแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสาตร์์ มรภ.บร. เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลคณบดีดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566 โดย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 26 ธ.ค. 2566 ภาพ โดย

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร “ภูพานเกมส์” ครั้งที่ 52

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพการแข่งขันกีฬา ภูพานเกมส์ ครั้งที่ 52 ของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธ.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพ โดย มหาวิทยาลัยาชภัฏสกลนคร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการบริจาคโลหิต

งานอนามัยและบริการสุขภาพ มรภ.บร.ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และสภากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จำนวน 100 คน เพื่อให้มีเลือดในคลังเลือดเพียงพอ ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือด ในการรักษาและดำรงชีวิตในจังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 20 ธ.ค. 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ภาพ โดย

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมโครงการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มรภ.บร. ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร และ นักศึกษา รับ การติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผลงานในตำแหน่งอธิการบดี ผอ. สนง./ ผอ.สถาบัน/ศูนย์/สำนัก ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้ทราบระดับ คุณภาพของการทำงานของของอธิการบดี ผอ.สนง./

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลองค์กรคุณภาพแห่งปี 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลองค์กรคุณภาพแห่งปี 2566 ด้านสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ1ล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน วันที่ 15 ธ.ค. 2566 ณ หอประชุม กองทัพอากาศ กทม. ภาพ โดย รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การแข่งขันกีฬานักศึกษา “ภูพานเกมส์ “

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพการแข่งขันกีฬา ภูพานเกมส์ ครั้งที่ 43 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธ.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพ โดย มหาวิทยาลัยาชภัฏสกลนคร

Read more