กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคณบดีดีเด่นแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์
คณบดีคณะครุศาสาตร์์ มรภ.บร. เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลคณบดีดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566
โดย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
วันที่ 26 ธ.ค. 2566

ภาพ โดย : คณะครุศาสตร์ มรภ.บร.