กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้าง

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการรายงานตัวของบุคลาการสายวิชาการ

วันที่  3  มีนาคม  2

Read more