กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงควมยินดีกับอาจารย์ที่ได้
ตำแหน่งทางวิชาการ   ระดับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาที่เสนอขอชีววิทยา
(๐๑๔๑) คือ อาจารย์ ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บร.