กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ