กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร.  จัดสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.บร. นำโดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
รองอธิการบดี   ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
   พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการสอบฯ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย