กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบหนังสือแจ้งผลการเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร.  การมอบหนังสือแจ้งผลการเลื่อนค่าตอบแทน
รายเดือนของบุคลากร มรภ.รอบวันที่ 1 เมษายน 2566 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยรับที่กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15