กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรที่
เกี่ยวข้องดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์   
มีการสอบวัดทักษะ
ทางภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์    โดยการสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย