กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการอบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. เป็นประธานในการอบรมโครงการผลักดัน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล  หัวข้อ การจัดทำลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ณ   ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคา 17 วันที่ 19 เมษายน 2566 จัดโดย สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ