กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2566

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร.  ขอประสาสัมพันธ์
วันหยุดวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 คือ ปิดให้บริการระหว่าง
วันที่ 13 – 17 เมษายน พ.ศ. 2566
เพื่อให้บุคลากรไปสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย