กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรับเอกสารการประเมินของบุคลากร

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร.  ขอเสนอภาพกิจกรรม
การรับเอกสารการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ/ สายสนับสนุน ณะครุศาสตร์
เพื่อใช้เอกสารประเมินฯ ในการรวบรวมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
ต่อไป
วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์