กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา   อธิการบดี มรภ.บร.   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากร ร่วม
กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566
ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  มีกิจกรรมการ
เปลี่ยนผ้าอังสะองค์พระสัพพัญญูสุคโต การรดน้ำดำหัว ารแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง   การแข่งส้มตำลีลา   และการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร.

http://personnel.bru.ac.th/category/%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa/