กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอ อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมเตรียม
ความพร้อมการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการของ   อว.  ส่วนหน้า
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2565
นำโดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี
มรภ.บร./ประธาน
กรรมการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ
เพื่อการนำเสนอแก่ สปอว. ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566