กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่
ครูชาวต่างชาติ(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.บร.