กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมออนไลน์กับ กระทรวง อว.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิชการ
เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างกระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ