กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร
และคณะครูภายใต้สังกัดเขตพืนที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันครูประจำปี
2566 ภายใต้งาน “ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2566” ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์