กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีรศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
จำนวนกว่า 300 คน ร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 2567 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ วันที่ 27 พ.ค. 67

ขอขอบคุณภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.