กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Work Shop : Reinventing University โครงการย่อยที่ 3 : วันที่ 8 พ.ค. 67/ช่วงเช้า

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ภาพกิจกรรม(ช่วงเช้า วันที่ 8 พ.ค. 67) โครงการผลิตและพัฒนา
สมรรถนะกำลังคน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
จังหวัดบุรีรัมย์   
โครงการย่อยที่  3 : Workshop-Business  
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1. อาจารย์เขมวิทย์ จิตตะยโศธร และอาจารย์เขมจิรา จิตตะยโศธร
ทาง มรภ.บร. นำโดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการและ
กลุ่มผู้ประกอบการ
ทั้ง 7 ตำบล ภายใต้โครงการ Reinventing University ประจำปีงบประมาณ 2567
ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค. 2567 การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์