กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมโครงการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มรภ.บร. ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร และ
นักศึกษา รับ การติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผลงานในตำแหน่งอธิการบดี
ผอ. สนง./ ผอ.สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้ทราบระดับ
คุณภาพของการทำงานของของอธิการบดี ผอ.สนง./ ผอ.สถาบัน/ศูนย์/สำนัก ให้มี
การพัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับของสถาบันศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   นำโดย
รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์  และคณะกรรมการ   ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธ.ค. 2566
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 13 อาคาร 15
จัดโดย
สำนักประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพ โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม