กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วันที่ 6 ธ.ค. 2566 ช่วงบ่าย

กระทรวง อว.  ร่วมกับ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. อบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer วันที่ 6 ธ.ค. 2566 ช่วงเช้า

กระทรวง อว.  ร่วมกับ

Read more