กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา
ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์ไทย ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม