กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงควมยินดีกับอาจารย์ที่ได้
ตำแหน่งทางวิชาการ   ระดับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาที่เสนอขอภาษาไทย
(๗๑๐๑) คือ อาจารย์ ดร.สินทรัพย์  ยืนยาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.