07/04/64 การติดต่อรับแบบฟอร์มความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกัน หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูเคลื่อนไหวเพื่อการเอาประกันชีวิต(ต่อประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2564) มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                          ขอเสนอภาพกิจกรรม #การติดต่อรับแบบฟอร์ม ความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกันภัย
#หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวข้องกับการรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการทำ
ประกันภัยกลุ่ม (#ต่อประกันชีวิตกลุ่มประจำปี2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                           ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ที่กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินกิจกรรม #การติดต่อรับแบบฟอร์มฯ สำหรับ
#บุคลากรทุกท่าน ยกเว้นบุคลากรที่มีวันเวลาปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน
                           ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคล
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทาง
กองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา _/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8814