25/02/64 การประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | การประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานใน #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 |||||||
                       #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม
การประเมินรายงานการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)
                       โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองการบริหารงานบุคคลฯ และคณบดีมหา
วิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้ง 7 คณะ โดยได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ประจำ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทางคณะผู้บริหารได้มีการตรวจรายงานการปฏิบัติงานฯ อย่างละเอียดรอบคอบ
                        ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ร่วมมือกันจนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกันกับทุกกิจกรรมของกองการบริหารงานบุคคลฯ ที่ได้ดำเนินมาด้วยดีและเสมอมา
● สอบถามเพิ่มเติม : #กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814