11/03/64 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2020 | #กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |||||

ครั้งที่ 1/2

564

                       ในวันที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมพุทธรักษา(โถง) ชั้น 3 อาคาร 15
อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองการบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาให้ทุนสนับสุนนการพัฒนาบุคคลากร ครั้งที่ 1/2564 
                              โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยประกอบไปด้วยผู้บริหารของคณะ/ ศูนย์/ สำนัก
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อประโยชน์ของบุคลากรทุกส่วนฝ่ายและเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น
                             ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ #ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองฯ ดังเช่นเดียวกันกับ
ทุกกิจกรรมที่ผ่านมาด้วยดีและเสมอมา ขอขอบพระคุณครับ _/|\_
● สอบถามเพิ่มเติม : #กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)
                              | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813