07/02/64 แนะนำและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                     ขอเสนอภาพกิจกรรม การแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ( 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
| ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ที่ห้องประสหวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 24
(อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ฯ
ได้จัดกิจกรรมการแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมแบบบูรณาการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณบดี และ
คณาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมกันแนะนำและทบทวนการปฏิบัติการต่าง ๆ ระหว่างคณาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ
โดยเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยการทำข้อตกลงต่าง ๆ ในการปฏิบัติการในโครงการฯ ไปพร้อมกัน
เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานโครงการฯ หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม
โดยมีเว็บไซต์สำหรับบริการทุกท่านเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ u2t.bru.ac.th/f01/
                     ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา
_/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814