22/01/64 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานอิสริยาภรณ์อันเป็ฯที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี พุทธศักราช 2563

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ● ประถมาภรณ์ช้างเผือก
         นายสมบัติ ประจญศานต์
2. ● ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
         นายนิรันดร์ กุลฑานันท์
นายสมศักดิ์ จีวัฒนา
นายอรรถกร จัตุกูล
นางสาวพรทิพา ดำเนิน
นางเพ็ญพักต์ วงศ์สินชัย
นางสาวสายใจ ทันการ
นางสุพัตรา รักการศิลป์
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811