กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม กมธ. การศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครุศาสตร์ มรภ.บร.

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันแลกเปลผู้บริหารและบุคลากร ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และรับฟังเเนวทางการศึกษา
กับ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรการธิการ
ด้านการศึกษาและคณะ เพื่อนำประสบการณ์ในด้านการศึกษาไปพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 22 ม.ค. 2567 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2
อาคาร 15 มรภ.บร.
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มรภ.บร.

ภาพโดย : คณะครุศาสตร์ มรภ.บร.