กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมทีมปฏิคม มรภ.บร.

รศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายปฏิคม โครงการ “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อน การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน”  ระหว่างวันที่ 7 – 8 ม.ค. 2566 เพื่อร่วม ออกแบบกระบวนการและกำหนดประเด็นการระดมความคิดเห็น และแลกเปลียนระดม ความคิดเห็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนา

Read more