กองการบริหารงานบุคคล “ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์
จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรม “ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1”
เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงพลังความรักความสามัคคีของ
ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อบจ.บุรีรัมย์ และส่วนราชการ
ในจังหวัดบุรีรัมย์
 ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1

ข้อมูลภาพและข่าว
โดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.