กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง
สถาบันการศึกษา  องค์กรอิสระ  เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน  จำนวน 500 คน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระปรีชาสมามารถ ที่ช่วยให้คนไทยได้มีชาติไทยอาศัยอยู่มาจน
ถึงทุกวันนี้
 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

จัด โดย จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์