กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการบริจาคโลหิต

งานอนามัยและบริการสุขภาพ มรภ.บร.ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และสภากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
จำนวน 100 คน เพื่อให้มีเลือดในคลังเลือดเพียงพอ ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการ
ใช้เลือด
ในการรักษาและดำรงชีวิตในจังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 20 ธ.ค. 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ภาพ โดย งานอนามัยและบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์