กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร “ภูพานเกมส์” ครั้งที่ 52

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพการแข่งขันกีฬา ภูพานเกมส์ ครั้งที่ 52
ของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22 – 23
ธ.ค. 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพ โดย มหาวิทยาลัยาชภัฏสกลนคร