กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการตรวจความพร้อมของบูธในงาน RJ38

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมของบูธ
แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับขายในแอพพลิเคชั่น RJ38  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของ 11 แห่งเข้าร่วม ซึ่งพิธีเปิด กิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์
RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่   ของ  11  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เริ่มในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์