กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมงาน RJ38 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม
การตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ของ 11 มรภ.เขตภาคอีสาน
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ   สร้างรายได้   จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นภายใต้
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้ง 38 แห่ง   ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  ณ
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์