กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 19 มี.ค. 2566 ช่วงบ่าย

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ U2T for BCG
เฟส 2 (เพิ่มเติม) ช่วงเช้า ร่วมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน
2 ตำบล  ได้แก่ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก และ ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช โดย ทางคณาจารย์ประจำตำบล
ได้นำความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์   ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบล
เช่น  การใช้เทคนิคกลิ่นจากวัสดุธรรมชาติที่ปลอดภัยในยาสระผมและครีมนวดผมของ ต.ทุ่งวัง
อ.สตึก และ
เทคนิคการวัดค่าน้ำตาลจากวิทยาศาสตร์การอาหารของขนม โคกเหล็ก อ.ห้วยราช