กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคลฯ ส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายสนับสนุน
ให้กับผู้บริหารร่วมประเมิน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก ในวันที่ 14
มีนาคม 2566