กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ เพื่อต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.บร. ที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ
กองอาคารสถานที่และบริการ