กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานเกษตรสร้างสุข

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร
และประชาชน ร่วมงานวันเกษตรสร้างสุข โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ บริเวณ
หน้าอาคาร 1 มีกิจกรรมหลากหลาย  ได้แก่  การขายผักปลอดสารพิษ การเสนา
จากปราชญ์ชาวบ้าน