กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการมอบเงินค่าสินไหมประกันชีวิต

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและ
ร่วมรับเงินค่าสินไหมประกันชีวิต  ประเภทกลุ่ม  จากตัวเเทน  บ.เมืองไทยประกันชีวิต
มหาชน จำกัด 
กรณีของนายบรรจง ชัยศรีรัมย์ บุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และ
บริการ
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15