กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมระชุม
ทบทวนโครงการพลิกโฉมหาวิทยาลัย มรภ.บร. ประจำปีงประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม
วิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคาร 15