12/03/64 ประชุมการแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ขอเสนอภาพกิจกรรม การแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ฯ
ได้จัดกิจกรรมการแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการต่าง ๆ ของหลังสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พร้อมด้วยคณบดี และคณาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกัน
แนะนำและทบทวนการปฏิบัติการต่าง ๆ ระหว่างคณาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ โดยเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมด้วยการทำข้อตกลงต่าง ๆ ในการปฏิบัติการในโครงการฯ ไปพร้อมกัน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานโครงการฯ หลักสูตรต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม โดยมีเว็บไซต์สำหรับบริการทุกท่านเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ u2t.bru.ac.th/f01/
                          ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจน
กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้
ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา _/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814