24/01/64 การนำเสนอหลักสูตรของเเต่ละคณะในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                  ขอเสนอภาพกิจกรรม การนำเสนอหลักสูตรของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
                 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
| ในวันที่ 24 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมแบบบูรณาการ ฯ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอหลักสูตรของโครงการฯระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีงานบริหารบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ
พร้อมด้วยคณาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกันนำเสนออละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยบูรณาการ
หลักสูตรต่าง ๆ ไปพร้อมกัน เพื่อพัฒนาใหหลักสูตรของมหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม
                   ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
จนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้
ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา _/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814