กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอถวายพระพร “5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ”


กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิรวัฒนาพรรณวดี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  วันที่ 5 เม.ย. 2567 ด้วยพระองค์
ทรงพระราชกรณียกิจอย่างล้นพ้นต่อประเทศไทย ได้แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงฯ ดังภาพการติดตามผล
การดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 ณ มรภ.บร.
โดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.