กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การแข่งขันกีฬานักศึกษา “ภูพานเกมส์ “

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพการแข่งขันกีฬา ภูพานเกมส์ ครั้งที่ 43
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธ.ค. 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพ โดย มหาวิทยาลัยาชภัฏสกลนคร