กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา  อธิการบดี มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของศาสนาพุทธ
ลานองค์พระสัพพัญญูสุคโต
มรภ.บร.
 

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร.