กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG เฟส 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 19 มี.ค. 2566 ช่วงเช้า

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ U2T for BCG
เฟส 2 (เพิ่มเติม) ช่วงเช้า ร่วมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน
3 ตำบล  ได้แก่   ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์,   ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน,   ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน
โดย ทางคณาจารย์ประจำตำบลได้นำความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบล   เช่น  การใช้เทคนิคการถนอมกลิ่นของสมุนไพรของ  ต.กลันทา,
เทคนิคการวัดปริมาณของเกลือในไข่เค็ม ของ ต.วังเหนือ และการเย็บกระเป๋าให้มีความเเข็งเเรง

ต.บ้านด่าน