กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG เฟส 2(เพิ่มเติม) วันที่ 18 มี.ค. 2566

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ U2T for BCG
เฟส 2 (เพิ่มเติม) ร่วมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 3 ตำบล
ได้แก่   ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ,   ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด,   ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด   โดย
ทางคณาจารย์
ประจำตำบลได้นำความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบล เช่น การใช้เทคนิคการถนอมผลไม้จากโดมพลังงานแสงอาทิตย์
ของ ต.โคกมะม่วง, เทคนิคการย้อมสีโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติให้ติดทนนานของ ต.สายตะกู และ
เทคนิคการให้อุณหภูมิระหว่างการเผาเครื่องเคลือบดินเผาให้มีความเงางามของ ต.บ้านกรวด